LF17519 – Lõi lọc nhớt

Chiều dài tổng thể 177 mm (6.968 inch)
Đường kính ngoài lớn nhất 120 mm (4.724 inch)