AF25278

Chiều cao tổng thể 463.7 mm (18.256 in)
Đường kính ngoài 351.3 mm (13.831 in)
Đường kính trong 240.8 mm (9.48 in)
Đường kính ngoài tấm đĩa chắn 416.7 mm (16.406 in)